Showing posts with label खादी गामोधोग. Show all posts
Showing posts with label खादी गामोधोग. Show all posts
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रोमोधोग आवश्यक कागदपत्रे  व अर्थसहाय्यचे सर्व्रूप माहिती

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रोमोधोग आवश्यक कागदपत्रे व अर्थसहाय्यचे सर्व्रूप माहिती

अर्थसहाय्यचे सर्व्रूप  लाभार्थ्याची वर्गवारी स्र्वगुतवणूक अनुदानाचा भाग प्रकल्प किमतीच्या ...
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोधोग मंडळ मडळाचे कार्य (P.M.E.G.P.)

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोधोग मंडळ मडळाचे कार्य (P.M.E.G.P.)

महाराष्ट्रतील खादी व ग्रामोधोगा च्या विकास कार्यासाठी महाराष्ट्र खादी व ग्रोमोधोग माड्ळाची स्र्थापना १९६२ मध्ये राज्य विधान माड्लाच्...
Artisan Employment Guarantee Scheme कारागीर रोजगार हमी योजना

Artisan Employment Guarantee Scheme कारागीर रोजगार हमी योजना

Artisan Employment Guarantee Scheme 1)तहसीलदार भागात विखुरलेल्या कारागीरांना सघाठीत करून रोजगार उपलब्ध करून शासनाच्या सहकार्याने १९...
 Madmsha follow industry माद्मशापालन उधोग

Madmsha follow industry माद्मशापालन उधोग

 माद्मशापालन उधोग अनादिकाळापासून मधाचा अन्न व औषध म्हणून उपयोग होत  आला .पोळे जाळून,पिळून मध गोळा करण्याच्या  पर्पराग्त पद्धतीमुळे पद्द्ती...

Search engine name