Showing posts with label Slider. Show all posts
Showing posts with label Slider. Show all posts
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या विविध योजना

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या विविध योजना

1.       महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना 2.       प्रशिक्षण योजना 3.       प्रशिक्षणार्थींना खालीलप्रमाणे विद्यावेतन देण्...

Search engine name