शेतकरी असल्याचा दाखला | Farmer Certificate

आवश्यक कागदपत्रे Farmer Certificate

ओळखीचा पुरावा (किमान -1)

·         1) पारपत्र
·         2) पॅन कार्ड
·         3) आधार कार्ड
·         4) मतदार ओळखपत्र
·         5) मरारोहय जॉब कार्ड
·         6) निमशासकीय ओळखपत्र
·         7) आर एस बी वाय कार्ड
·         8) वाहनचालक अनुज्ञप्ति

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

·         1) पारपत्र
·         2) वीज देयक
·         3) भाडेपावती
·         4) शिधापत्रिका
·         5) दूरध्वनी देयक
·         6) पाणीपट्टी पावती
·         7) मालमत्ता करपावती
·         8) मतदार यादीचा उतारा
·         9) वाहनचालक अनुज्ञप्ति
·         10) मालमत्ता नोंदणी उतारा
·         11) 7/12 आणि ८ अ चा उतारा

इतर दस्तऐवज (किमान -1)

·         1) संबंधित जागेचा ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा

अनिवार्य कागदपत्रे(सर्व अनिवार्य)

·         1) स्वघोष्णापत्र

 अधिक माहितीसाठी---> आपले सरकार
 
Sr.No
Service name
Time limit
Designated Officer
FirstAppellateOfficer
SecondAppellateOfficer
1
Agriculturist Certificate
15
Tahsildar
Sub-Divisional Officer
Additional Collector


SHARE THIS

->"शेतकरी असल्याचा दाखला | Farmer Certificate"

Search engine name