Showing posts with label MGNREGA. Show all posts
Showing posts with label MGNREGA. Show all posts
मनरेगा - महाराष्ट्र : वार्षिक कामांचा आराखडा

मनरेगा - महाराष्ट्र : वार्षिक कामांचा आराखडा

वार्षिक कामांचा आराखडा ग्रामपंचायतीने ग्रामसेभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या वार्षिक अकुशल रोजगाराच्या गरजेचा अंदाज बांधणे श...

Search engine name