Showing posts with label जमीन विषय बाबत. Show all posts
Showing posts with label जमीन विषय बाबत. Show all posts
ग्रामीण भागातील प्लॉट  Plots in rural areas

ग्रामीण भागातील प्लॉट Plots in rural areas

ग्रामीण भागातील प्लॉट सध्याच्या काळात प्रॉपर्टीला सोन्यापेक्षाही महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेकजण गुंतवणूकसाठी प्रॉपटीर्ला प्राध...
नवीन गाडीमार्गाची मागणी

नवीन गाडीमार्गाची मागणी

नवीन गाडीमार्गाची मागणी शेतजमीनीमध्ये जाण्यासाठी पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते आज अस्तित्वात आहेत. कुठल्याही शेतकर्याने नवीन जमीन खरेदी घ...
शेत जमिनीची खरेदी करताना When purchasing farm land

शेत जमिनीची खरेदी करताना When purchasing farm land

आज शेतकरी नसलेली व्यक्ती शेतजमिनीचे हस्तांतरण, खरेदी, बक्षीसपत्र, देणगी, अदलाबदल, भाडेपट्टा वा अन्यप्रकारे स्वत:साठी जमीन विकत घेऊ शकत ...
खाजगी मोजणी Private land count

खाजगी मोजणी Private land count

खाजगी मोजणी आपली शेत जमीन ,प्लॉट इ. कायदेशीर कसा आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी जमीन मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे.  न्यायालयीन प्रकरणे,...
पूर्व हंगामी उसाच्या वाढीकडे द्या लक्ष*

पूर्व हंगामी उसाच्या वाढीकडे द्या लक्ष*

*संदेश देशमुख, दीपक पोतदार, डॉ. सुरेश पवार*_ पूर्वहंगामी उसासाठी हेक्‍टरी 340 किलो नत्र, 170 किलो स्फुरद व 170 किलो पालाश ही खतमात्रा ...
Land due to organic fertilizers सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीच्या प्राकृतिक ऊस लक्ष 125

Land due to organic fertilizers सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीच्या प्राकृतिक ऊस लक्ष 125

​​​​​​ऊस लक्ष 125 1⃣6⃣* सुरु, पूर्वहंगामी व आडसाली ऊसासाठी प्रति हे अनुक्रमे 20,25 व 30 टन शेणखत अथवा पाचटाचे कंपोस्ट खत प्रति हे 7....

Search engine name