Showing posts with label जमीन विषय बाबत. Show all posts
Showing posts with label जमीन विषय बाबत. Show all posts
पूर्व हंगामी उसाच्या वाढीकडे द्या लक्ष*

पूर्व हंगामी उसाच्या वाढीकडे द्या लक्ष*

*संदेश देशमुख, दीपक पोतदार, डॉ. सुरेश पवार*_ पूर्वहंगामी उसासाठी हेक्‍टरी 340 किलो नत्र, 170 किलो स्फुरद व 170 किलो पालाश ही खतमात्रा ...
Land due to organic fertilizers सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीच्या प्राकृतिक ऊस लक्ष 125

Land due to organic fertilizers सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीच्या प्राकृतिक ऊस लक्ष 125

​​​​​​ऊस लक्ष 125 1⃣6⃣* सुरु, पूर्वहंगामी व आडसाली ऊसासाठी प्रति हे अनुक्रमे 20,25 व 30 टन शेणखत अथवा पाचटाचे कंपोस्ट खत प्रति हे 7....

Search engine name