जन्मतारखेत बदल

भाग २-राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल)

 

आवश्यक कागदपत्रे


ओळखीचा पुरावा (किमान -1)


·         1) पारपत्र

·         2) पॅन कार्ड

·         3) आधार कार्ड

·         4) मतदार ओळखपत्र

·         5) वाहनचालक अनुज्ञप्ति

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)


·         1) वीज देयक

·         2) आधार कार्ड

·         3) शिधापत्रिका

वयाचा पुरावा (किमान -1)


·         1) जन्माचा दाखला

 अधिक माहितीसाठी---> आपले सरकार
 
Sr.No
Service name
Time limit
Designated Officer
FirstAppellateOfficer
SecondAppellateOfficer
1
Gazzette Part 2 for Change in DOB
15
Junior Assistant Manager
Assistant Manager
Manager(Directorate of Government Printing and Stationary)


SHARE THIS

->"जन्मतारखेत बदल"

Search engine name