परितक्त्या प्रमाणपत्र

 

आवश्यक कागदपत्रे


ओळखीचा पुरावा (किमान -1)


·         1) पारपत्र

·         2) पॅन कार्ड

·         3) आधार कार्ड

·         4) मतदार ओळखपत्र

·         5) निमशासकीय ओळखपत्र

·         6) आर एस बी वाय कार्ड

·         7) मरारोहयो जोब कार्ड

·         8) वाहनचालक अनुज्ञप्ती

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)


·         1) पारपत्र

·         2) वीज देयक

·         3) भाडेपावती

·         4) आधार कार्ड

·         5) शिधापत्रिका

·         6) दूरध्वनी देयक

·         7) पाणीपट्टी पावती

·         8) मालमत्ता करपावती

·         9) मतदार यादीचा उतारा

·         10) वाहनचालक अनुज्ञप्ती

·         11) मालमत्ता नोंदणी उतारा

·         12) ७/१२ आणी ८ अ चा उतारा
 
Sr.No
Service name
Time limit
Designated Officer
FirstAppellateOfficer
SecondAppellateOfficer
1
Deserted Certificate
5
Gram Sevak
Assistant Block Development Officer
Block Development Officer

SHARE THIS

->"परितक्त्या प्रमाणपत्र"

Search engine name