Temporary Resident Certificate तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र


आवश्यक कागदपत्रे Temporary Resident Certificate

ओळखीचा पुरावा (किमान -1)

·       1) पारपत्र
·         2) आधार कार्ड
·         3) मतदाता ओळखपत्र
·         4) अर्जदाराचा फोटो
·         5) निमशासकीय ओळखपत्र
·         6) आर एस बी वाय कार्ड
·         7) म्रारोहयो जोब कार्ड
·       8) वाहन चालक अनुज्ञप्ती

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

·       1) पारपत्र
·         2) वीज देयक
·         3) भाडे पावती
·         4) आधार कार्ड
·         5) दूरध्वनी देयक
·         6) पाणीपट्टी पावती
·         7) मालमत्ता कर पावती
·         8) मतदार यादीचा उतारा
·         9) वाहन चालक अनुज्ञप्ती
·         10) मालमत्ता नोंदणी उतारा
·       11) ७/१२ आणी ८ अ चा उतारा

इतर दस्तऐवज (किमान -1)

·       1) वीज देयक
·         2) भाडेपावती
·         3) शिधापत्रिका
·         4) दूरध्वनी देयक
·         5) विवाहाचा दाखला
·         6) पाणीपट्टी पावती
·         7) मालमत्ता करपावती
·         8) मतदार यादीचा उतारा
·         9) मालमत्ता नोंदणी उतारा
·         10) ७/१२ आणि ८ अ चा उतारा
·      11) पतीच्या रहिवासाचा दाखला

वयाचा पुरावा (किमान -1)

·       1) जन्माचा दाखला
·         2) बोनाफाईड प्रमाणपत्र
·         3) प्राथमिक शाळेच्या प्रवेशाचा उतारा
·      4) सेवा पुस्तिका (शासकीय / निम - शासकीय कर्मचारी)

रहिवासाचा पुरावा (किमान -1)

·       1) रहिवासी असल्याबाबत तलाठी यांनी दिलेला दाखला
·         2) रहिवासी असल्याबाबत बिल कलेक्टर यांनी दिलेला दाखला
·       3) रहिवास पुराव्यासाठी ग्रामसेवकाने जारी केलेला दाखला

अनिवार्य कागदपत्रे(सर्व अनिवार्य)

·         1) स्वघोष्णापत्र
Sr.No
Service name
Time limit
Designated Officer
FirstAppellateOfficer
SecondAppellateOfficer
1
Temporary Residence Certificate
7
Tahsildar
Sub-Divislonal Officer
Collector


SHARE THIS

->"Temporary Resident Certificate तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र"

Search engine name