शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ क्षेत्रिय कार्यालय Government Small Industries Development Corporation Regional Office


Government Small Industries Development Corporation Regional Office
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ क्षेत्रिय कार्यालय 

क्षेत्रिय कार्यालय

(क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख)

शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,इमारत क्रमांक १, बी-विंग,
पहिला मजला,नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236071/73,
फॅक्स 223 6073
जिल्हा कार्यालये 

कोकण विभाग

क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक

१. मुंबई शहर
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१ 7776888533


२. मुंबई उपनगर
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१ 7776888533


३. ठाणे
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
.
श्री.चिंतामणी को. ऑप हौ. सोसायटी, ए-५, रूम नं. ९, सिद्धार्त नगर,
चिंधी मार्केट जवळ, कोपरी, ठाणे (पुर्व), पिन. ४००६०३ 7776888533


४. पालघर
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
खोली क्र.१०२, मॉक्स गोकुळ बिल्डिंग,
सर्व्हे नं. ७८, प्लॉट नं -७, पालघर ( पूर्व ) जिल्हा - पालघर, पिन - ४०१ ४०४ 7776888533


५. रायगड
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोली क्र.३,
तळमजला, गोंधळपाडा, तालुका-अलिबाग,जिल्हा-रायगड-४०२ २०१ 7776888533


६. रत्नागिरी
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन( मधली इमारत),
१.मजला, पाटबंधारे स्टॉप, कुंवारबाव,जिल्हा-रत्नागिरी-४१५ ६३९ 7776888533


७. सिंधुदूर्ग
श्री रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
अ- तळमजला, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस (ब्रु), ता.कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग 7776888533


पुणे विभाग
क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक


८. पुणे
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
बंगला क्र. ६ आवार, जिल्हा हिवताप कार्यालयाच्यामागे, इमारत क्र. डीएल,
शासकीय वसाहत, येरवडा जेल रोड,येरवडा,जिल्हा-पुणे 7776888533


९. सातारा
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
६५, पालकर बिल्डिंग, २ रा मजला, मल्हार पेठ,
जिल्हा-सातारा-४१५ ००१ 7776888533


१०. सांगली
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड,जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६. 7776888533


११. सोलापूर
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ७ वा रस्ता,
उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,जिल्हा- सोलापूर 7776888533


१२. कोल्हापूर
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ३ रा मजला,खोली क्र.१,
विचारे माळ, कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ,जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३ 7776888533

नाशिक विभाग
क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक


१३. नाशिक
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र.१, बी विंग,
पहिला मजला, नासर्डीपुलाजवळ, नाशिक-पुणे रोड,जिल्हा-नाशिक 7776888533


१४. धुळे
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
फ्लॅट नं. एफ-१, सौ.सिंधू त्र्यंबक अपार्टमेंट, १ ला मजला,
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालया खाली, एस.टी.कॉलनी,
गणपती पुलाजवळ, नकाणे रोड,देवपुर,जिल्हा- धुळे-४२४ ००३ 7776888533


१५. जळगांव
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला, रूम नं.४, मायादेवी मंदिरासमोर, महाबळ,जिल्हा- जळगांव-४२५ ००१ 7776888533


१६. अहमदनगर
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
,
द्वारा-श्री.अप्पा चंद्रकांत गोरे, सिद्धेश्वर बेकर, साई सोना अपार्टमेंट,
सारस नगर,जिल्हा- अहमदनगर-४१४ ००१ 7776888533


१७. नंदुरबार
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड,जिल्हा- नंदुरबार-४२५ ४१२ 7776888533


औरंगाबाद विभाग

क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक
१८. औरंगाबाद
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा,
शिवाजी हायस्कूलच्या बाजुला, जिल्हा-औरंगाबाद-४३१ ००५. 7776888533


१९. जालना
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर,जिल्हा- जालना 7776888533


२०. परभणी
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जायकवाडी वसाहत, कारेगांव रोड,जिल्हा- परभणी 7776888533


२१. उस्मानाबाद
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, आनंद नगर, १ ला मजला, जिल्हा-उस्मानाबाद-४३१ ५०१ 7776888533


२२. बीड
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय विश्राम गृहाच्या समोर,
अहमदनगर रोड,जिल्हा- बीड-४३१ १२२ 7776888533


२३. नांदेड
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर,
विमानतळ रस्ता, नांदेड,जिल्हा- नांदेड-४३१ ६०५ 7776888533


२४. लातूर
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
प्रशासकीय इमारत क्र.२, दुसरा मजला,
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,जिल्हा- लातूर-४१३ ५१३ 7776888533


२५. हिंगोली
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, १ला मजला, सिव्हील हॉस्पिटल मागे,
रिसाला बाजार, हिंगोली, जिल्हा- हिंगोली-४३१ ५१३ 7776888533


अमरावती विभाग
क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक


२६. अमरावती
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस आयुक्तालयाजवळ, कॅम्प ऐरीया,जिल्हा- अमरावती 7776888533


२७. बुलढाणा
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला,चिखली,जिल्हा-बुलढाणा-४४३ ००१ 7776888533


२८. यवतमाळ
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस वसाहतीच्या मागे, दारव्हा रोड, यवतमाळ,जिल्हा- यवतमाळ 7776888533


२९. अकोला
श्री.रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
द्वारा-अशोक प्र.लोडाम, १ ली गल्ली, मोहन भाजी भंडार चौक,
तापडीया नगर,जिल्हा- अकोला-४४४ ००१ 7776888533


३०. वाशिम
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
चिखली रोड,जिल्हा- वाशिम-४४४ ५०५. 7776888533


नागपूर विभाग
क्र.
जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव
कार्यालयाचा पत्ता
दूरध्वनी क्रमांक
३१. नागपूर
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
वाडी पोलीस स्टेशन समोर, अमरावती रोड, वाडी    नागपूर - ४४००२३ महाराष्ट्र भारत
7776888533


३२. वर्धा
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
सेवाग्राम रोड,जिल्हा- वर्धा- ४४२००१ 7776888533


३३. भंडारा
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हील लाईन,जिल्हा- भंडारा- ४४१९०४ 7776888533


३४. चंद्रपूर
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जलनगर,जिल्हा- चंद्रपूर-४४२ ४०१. 7776888533


३५. गोंदिया
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
समाज कल्याण संकुल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे, पतंगा चौक,जिल्हा- गोंदिया-४४१ ६१४ 7776888533


३६. गडचिरोली
श्री. रिक्त
(जिल्हा व्यवस्थापक)
शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
आय.टी.आय च्या मागे,जिल्हा- गडचिरोली-४४२ ६०५ 7776888533


SHARE THIS

->"शासकीय लघु उद्योग विकास महामंडळ क्षेत्रिय कार्यालय Government Small Industries Development Corporation Regional Office"

Search engine name