Showing posts with label ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग. Show all posts
Showing posts with label ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग. Show all posts
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा

*महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (MFAS ):* शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे येथील लेखा विषयक (accounts) व वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठ...
ग्रामपंचायतची माहिती भाग क्रमांक-३

ग्रामपंचायतची माहिती भाग क्रमांक-३

*ग्रामपंचायतची माहिती*⭕⭕ *भाग क्रमांक-३* *ग्रामपंचायत कार्यालयीन सेवा* १. सेवा नाव : जन्म नोंद दाखला ।। मुदत - ५ दिवस ।। फी २०...
ग्रामपंचायतची माहिती भाग- ४

ग्रामपंचायतची माहिती भाग- ४

*ग्रामपंचायतची माहिती*⭕⭕ *भाग- ४* ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक  ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करताना घ्यावयाची दक्षता : १. ग्र...
ग्रामपंचायत रजिस्टर व नोंदवह्या Gram register and nondavahya

ग्रामपंचायत रजिस्टर व नोंदवह्या Gram register and nondavahya

ग्रामपंचायत रजिस्टर व नोंदवह्या Gram register and nondavahya १) नमुना नंबर - १६ वेतन मानाचे नोंदणी रजिस्टर २) ग्रा. पं. ने. कलम ६१...

Search engine name